Polityka prywatności Optimen Energy S.A. Polityka prywatności jest dokumentem, opisującym sposób przetwarzania Twoich danych przez Optimen Energy S.A. na stronie internetowej . Dodatkowo w Polityce informujemy, w jaki sposób możemy przetwarzać Państwa dane w innych obszarach. Polityka prywatności podzielona jest na pięć części:
 1. część I, opisującą ogólne zasady przetwarzania danych przez Administratora,
 2. część II, opisującą sposób przetwarzania Państwa danych na stronie internetowej optimen.pl,
 3. część III, opisującą wykorzystywane na Stronie pliki cookies,
 4. cześć IIV, opisująca przetwarzanie w formularzu kontaktowym,
 5. część V, opisującą sposób realizacji praw przez Osoby których dane dotyczą.

I. Zasady ogólne

 1. Słownik pojęć i skrótów

  Aby uprościć tekst Polityki prywatności, przyjmuje się, że następujące zwroty używane w jej treści będą mieć następujące znaczenie:

  1. Strona – strona internetowa optimen.pl
  2. Użytkownik – każda osoba, wchodząca na Stronę,
  3. Administrator – Optimen Energy S.A. z siedzibą w Lublinie,
  4. RODO – rozporządzenie UE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  5. Klient – podmiot który zawarł umowę z Optimen Energy S.A.
  6. Potencjalny Klient – podmiot który podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy z Optimen Energy S.A. lub wobec którego działania takie są podejmowane przez Optimen Energy S.A.
  7. Osoba której dane dotyczą – osoba fizyczna, którą identyfikują bezpośrednio lub pośrednio przetwarzane dane osobowe.
  8. Okres retencji danych – czas, w którym dane będą przechowywane,
  9. Profilowanie – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, np. do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 1. Zgodnie z zasadą legalizacji danych Administrator zamierza gromadzić i przetwarzać dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przetwarzania np. wykonania umowy. Oznacza to, że Administrator nie zbiera danych „na zapas”.
 2. W formularzu kontaktowym na Stronie wystarczające jest wskazanie jednego kanału do kontaktu (adresu e-mail lub telefonu). Jeżeli nie chcą Państwo podawać obydwóch danych, proszę wpisać jako numer telefonu lub adres e-mail dowolny ciąg znaków (np. 1234567 lub
 

II. Sposób przetwarzania danych osobowych na Stronie

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Optimen Energy S.A. z siedzibą w Lublinie (20-491) przy ul. Bernarda Wapowskiego 2/2, NIP 9462714365, KRS 0000950496, e-mail: biuro@optimen.pl, telefon: +48 (58) 380 00 31.
 1. Jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?
Cel przetwarzania Rodzaj danych[1]   Podstawa prawna Okres retencji
Działania zmierzające do zawarcia i wykonania umowy z Klientem[2]  – dane identyfikujące[3] (imię, nazwisko, PESEL w przypadku osób fizycznych lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców) – dane adresowe, w tym informacja o lokalizacji instalacji – dane kontaktowe (telefon, e-mail) – dane do obsługi rozliczeń (np. numer rachunku bankowego, informacje o płatnościach) – dane o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku lub dane o prowadzonej działalności gospodarczej – dane o poborze i zużyciu prądu – inne dane, w zależności od przedmiotu umowy Zawarcie lub wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – czas trwania umowy związanej z usługami oraz przez okres wynikający z przepisów prawa odnoszących się do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – w przypadku gdy pomimo rozmów umowa nie zostanie zawarta, dane przechowywane są do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu[4]
Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest możliwość zawarcia umowy z reprezentowaną osobą np. w przypadku osób, działających w imieniu podmiotu (np. pracownicy wyznaczeni do reprezentowania podmiotu lub obsługi umowy po jej zawarciu) W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w uzasadnionym interesie Administratora dane przechowywane są przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, przedawnienia roszczeń lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu.
Kontakt przez formularz kontaktowy, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub przez komunikator internetowy – dane identyfikujące np. imię, nazwisko – adres e-mail lub telefon – przedmiot zapytania (wiadomości e-mail) – dane związane z zawieraną lub wykonywaną umową – inne dane wskazane w formularzu kontaktowym Przetwarzanie jest w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest zapewnienie i obsługa zapytań i komunikacji  (art. 6 ust. 1 lit f RODO) W tych przypadkach dane przechowywane są przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, przedawnienia roszczeń lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu.
W przypadku Klientów[5] cały proces przetwarzania związany z zawarciem oraz realizacją umowy odbywa się w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit b RODO Gdy kontakt podejmowany jest w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, dane przechowywane są do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Zakres danych wynika z  określonego zdarzenia, w związku z którym dane zostały pozyskane (umowa, zapytanie ofertowe etc.) Gdy podstawa prawna pierwotnego stosunku prawnego ustanie (zakończy się okres umowy, cel kontaktu zostanie osiągnięty) dalsze przetwarzanie danych może być oparte na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń. Do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności od rodzaju roszczenia.
Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) takich jak obowiązki podatkowe, rachunkowe, prowadzenie dokumentacji księgowej. Obowiązkiem prawnym jest również zapewnienie rozliczalności procesów przetwarzania zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO. W zależności od rodzaju obowiązku termin może się różnić. W przypadku obowiązków podatkowych okres przechowywania danych wynosi co do zasady 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano rozliczenia podatku. W przypadku należności publicznoprawnych lub administracyjnych kar pieniężnych czas przechowywania wynosi 5 lat (art. 189g KPA).
 1. Kto może uzyskać dostęp do Państwa danych?
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć jedynie:
 1. Podmiot świadczący usługi hostingu, zapewniający serwer na którym zlokalizowana jest Strona,
 2. Podmiot świadczący usługi informatyczne, serwisujący Stronę, oprogramowanie lub urządzenia Administratora,
 3. Podmiot świadczący usługi księgowości – w odniesieniu do danych osobowych w związku z realizacją umów lub wykonywaniem przez Administratora obowiązków prawnych w tym zakresie,
 4. Podmioty świadczące usługi prawne – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z zawieraniem i realizacją umów, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami,
 5. Przedsiębiorstwu energetycznemu – w przypadku skorzystania z modułu „Opieka energetyczna” w ramach którego możemy Państwa reprezentować przed przedsiębiorstwem energetycznym,
 6. Dostawca zielonej energii z OZE – w przypadku skorzystania z Power Purchase Agreement (PPA) czyli zakupu zielonej energii od wytwórcy OZE, chyba że umowa zawierana jest bezpośrednio z Administratorem.
Poprzez korzystanie z wtyczki Linkedin oraz narzędzia analitycznego Google Analitycs Państwa dane w pewnym zakresie mogą być przez te podmioty przetwarzane. Podmioty te są odrębnymi administratorami Państwa danych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części III Polityki.
 1. Czy dane przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych?
Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (poza EOG). Odrębni Administratorzy Państwa danych, tacy jak Linkedin lub dostawca narzędzi analitycznych (Google Analitycs) mogą w związku ze swoim przetwarzaniem przekazywać Państwa dane do państw trzecich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części III Polityki, w którym wskazano odnośniki do stron WWW poszczególnych administratorów.
 1. Jakie prawa Państwu przysługują?
Prawa osób, których dane dotyczą oraz sposób ich realizacji opisano w części V Polityki.
 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. Na przykład nie podając danych do kontaktu (numeru telefonu lub adresu e-mail) nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na zapytanie, a do zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych identyfikujących osobę.
 1. Czy Administrator przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub dokonuje profilowania?
Nie.
 1. Skąd Administrator pozyskuje Państwa dane?
Najczęściej dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy w imieniu osoby której dane dotyczą występuje inny podmiot (pracodawca, spółka lub inny podmiot prawa niebędący osobą fizyczną) Państwa dane możemy pozyskać od tych podmiotów.

III. Polityka cookies[6]

 1. Na Stronie przetwarzamy również inne informacje niebędące co do zasady danymi osobowymi, które jednakże w pewnych okolicznościach mogą zostać uznane za dane osobowe lub mogą pozyskiwać dane osobowe.
 2. Informacje takie uzyskiwane mogą być podczas korzystania ze Strony. Można wyróżnić:
  1. Logi serwerów – większość serwerów, w tym serwer na którym funkcjonuje Strona, automatycznie zapisuje dane takie jak: żądanie wysłane przez użytkownika, datę i czas żądania, dane urządzenia, w tym adres IP, informacje o przeglądarce, typie systemu operacyjnego, informacje o błędach o ile błędy wystąpiły.
  2. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza użytkownik. Pliki te mogą zostać zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika na którym otwarto Stronę, takim jak komputer, telefon, tablet.
 3. Administrator wykorzystuje jedynie pliki cookies niezbędne do zapewnienia prawidłowego jej działania, w tym analizy prawidłowości jej działania i funkcjonalności.
Jednocześnie, poprzez korzystanie z narzędzi i funkcjonalności, udostępnionych przez odrębnych administratorów i osoby trzecie, takie jak Google Analitycs, Linkedin, na Stronie podmioty te mogą wykorzystywać własne pliki cookies i podobnie działające technologie dla własnych celów np. marketingowych.
 1. Administrator przetwarza informacje, wynikające z właściwości plików wskazanych w ust. 2 wyłącznie w zakresie wymaganym przepisami prawa lub w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości działania Strony i jej funkcjonalności.
 2. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje pików cookies:
 3. a) pliki cookies techniczne, zapewniające prawidłową pracę Strony, w tym plik informujący o wyborze ustawień cookies,
 4. b) pliki cookies sesyjne, ułatwiające Użytkownikowi poruszanie się po Stronie przez czas otwarcia Strony.
Pliki te nie są zapisywane – podlegają usunięciu z chwilą zamknięcia przeglądarki.
 1. Pliki cookie, o którym mowa w ust. 6, nie stanowią danych osobowych, co do zasady informacje te nie pozwalają na identyfikację osoby której dane dotyczą, przy uwzględnieniu przeciętnie dostępnych zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych.
 2. Na chwilę sporządzenia niniejszej Polityki na Stronie mogą być wykorzystywane pliki cookie osób trzecich:
  1. Linkedin (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2  Ireland) –  dostawca wtyczki do udostępniania treści w mediach społecznościowych lub do aplikowania na oferty pracy. Informacje o plikach wykorzystywanych przez Linkedin znajdują się pod linkiem https://pl.linkedin.com/legal/l/cookie-table. Sposób przetwarzania danych przez Linkedin opisany został w Polityce ochrony prywatności na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=content_footer-privacy-policy.
  2. Google LLC (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) – dostawca usługi Google Analitycs, narzędzia służącego do analizy ruchu na stronie i optymalizacji Strony w oparciu o tak uzyskane dane. Sposób wykorzystywania plików cookies przez Google opisany został pod tym linkiem https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl, rodzaje plików cookies (przykładowe) opisane zostały pod tym linkiem https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies, szczegółowy wykaz plików cookie reklamowych Google można znaleźć tutaj: https://business.safety.google/adscookies/?hl=pl.
Informacje o sposobach przetwarzania danych przez Google opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl Poniżej przedstawione zostały podstawowe pliki cookies używane przez Google:
Nazwa  pliku Czas wygaśnięcia pliku Opis i zastosowanie pliku
__utmb 30 minut Te pliki śledzą czas wejścia i wyjścia użytkownika ze strony, by określić długość wizyty. Wykorzystywany do generowania statystyk odwiedzin przez Google.
__utmc po zamknięciu Strony
_utmz Po 6 miesiącach Ten plik cookie przechowuje informacje o miejscu, z którego przybył Użytkownik, jakiej wyszukiwarki użył, na jaki link kliknął oraz jakiego słowa kluczowego użył w wyszukiwarce.
__utma 2 lata Ten plik cookie śledzi ilość wejść na stronę przez tego samego użytkownika, datę pierwszego i ostatniego wejścia na stronę. Wykorzystywany jest do generowania statystyk odwiedzin Google.
_ga Maksymalnie 2 lata Jest to plik cookie Google Analytics służący do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji dot. odwiedzin na stronie. Pomaga on poprzez statystyki  identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
_gat 1 minuta Jest to plik cookie Google Analytics, który jest wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Pomaga on identyfikować obszary strony, które wymagają udoskonalenia.
_gid 1 dzień Jest to plik cookie Google Analytics, który służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Plik ten jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics.

 1. Meta Platforms, Inc. (4 Grand Canal Quay, Square, Dublin, D02 X525, Irlandia) dostawca komunikatora do kontaktu z Administratorem.
Informacje o plikach cookie wykorzystywanych przez Meta znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/. Sposób przetwarzania danych przez Meta opisany został w Polityce prywatności na stronie https://www.facebook.com/privacy/policy.

 1. Wskazane powyżej podmioty w związku z korzystaniem z pilików cookies i podobnie działających technologii są odrębnymi administratorami tych danych (osobowych lub niemających takiego charakteru). Administrator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych w związku z wykorzystaniem plików cookies przez innych administratorów lub osoby trzecie.
 2. Administrator informuje, że osoby trzecie, takie jak Google, Meta, Linkedin:
  1. mogą wykorzystać wskazane wyżej pliki do własnych celów, wskazanych w ww. źródłach,
  2. mogą przetwarzać przekazane im informacje na serwerach znajdujących się poza EOG np. w USA,
  3. mogą podlegać prawu państw trzecich (np. prawu USA w przypadku Google), w związku z czym mogą być zobowiązani do przekazywania informacji organom państwowym[7][8],
  4. mogą generalnie nie uznawać np. adresu IP za dane osobowe[9].
 3. Domyślnie większość przeglądarek internetowych dopuszcza stosowanie wszystkich plików cookie. Istnieją różne metody zablokowania korzystania z plików cookies lub podobnych technologii.
 4. Użytkownik ma możliwość:
  1. usunięcia plików cookies zapisanych na jego urządzeniach końcowych,
  2. blokowania plików cookies poprzez zmianę ustawień użytkowanej przez niego przeglądarki internetowej (zazwyczaj w zakładce Ustawienia – prywatność poprzez zaznaczenie opcji „zablokuj śledzenie” lub „do not track”)[10] lub w niektórych przypadkach, poprzez instalowanie wtyczek blokujących do przeglądarek internetowych[11]
  3. odwiedzenia Strony w trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.[12]
 5. Skuteczność usuwania lub blokowania plików cookies uzależniona jest od:
  1. usunięcia wszystkich plików cookies zapisanych na konkretnym urządzeniu (wymagane jest usunięcie plików z każdego użytkowanego urządzenia osobno).
  2. zastosowania mechanizmów blokujących pliki cookies w każdej użytkowanej przeglądarce na każdym urządzeniu, z wyjątkiem przeglądarek użytkowanych na różnych urządzeniach w ramach jednego konta użytkownika.
 6. Ograniczenie wykorzystywania plików cookies na Stronie Administratora, o których mowa w ust. 6, może wpłynąć na jej funkcjonalność.
 7. Więcej informacji o plikach cookies i ich wykorzystywaniu można uzyskać pod adresem https://www.youronlinechoices.com/pl/.

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych w formularzu kontaktowym

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Optimen Energy S.A. z siedzibą w Lublinie (20-491) przy ul. Bernarda Wapowskiego 2/2, NIP 9462714365, KRS 0000950496, e-mail: biuro@optimen.pl, telefon: +48 (58) 380 00 31.
 1. Jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?
Dane podane w formularzu kontaktowym (dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, inne podane dane) przetwarzamy w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie (żądanie, skargę). Podstawą takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest zapewnienie możliwości kontaktu w sprawie oferty Administratora, świadczonych usług, zawarcia i wykonania umowy, obsługi reklamacji lub skarg.
 1. Jak długo dane będą przetwarzane?
W związku z przepisem art. 189g KPA (termin przedawnienia w odniesieniu do administracyjnych kar pieniężnych) czas przechowywania wynosi 5 lat, chyba że wcześniej zostanie złożony skuteczny sprzeciw
 1. Kto może uzyskać dostęp do Państwa danych?
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:
 1. Podmiot świadczący usługi hostingu, zapewniający serwer na którym zlokalizowana jest Strona,
 2. Podmiot świadczący usługi informatyczne, serwisujący Stronę, oprogramowanie lub urządzenia Administratora,
 3. Podmiot świadczący usługi księgowości – w odniesieniu do danych osobowych w związku z realizacją umów lub wykonywaniem przez Administratora obowiązków prawnych w tym zakresie,
 4. Podmioty świadczące usługi prawne – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z zawieraniem i realizacją umów, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami,
Poprzez korzystanie z wtyczki Linkedin oraz narzędzia analitycznego Google Analitycs Państwa dane w pewnym zakresie mogą być przez te podmioty przetwarzane. Podmioty te są odrębnymi administratorami Państwa danych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części IV Polityki.
 1. Czy dane przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych?
Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (poza EOG). Odrębni Administratorzy Państwa danych, tacy jak Linkedin lub dostawca narzędzi analitycznych (Google Analitycs) mogą w związku ze swoim przetwarzaniem przekazywać Państwa dane do państw trzecich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części IV Polityki, w którym wskazano odnośniki do stron WWW poszczególnych administratorów.
 1. Jakie prawa Państwu przysługują?
Prawa osób, których dane dotyczą oraz sposób ich realizacji opisano w części V Polityki.
 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do odpowiedzi na Państwa pytanie w formularzu kontaktowym. Na przykład nie podając danych do kontaktu (numeru telefonu lub adresu e-mail) nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
 1. Czy Administrator przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub dokonuje profilowania?
Nie.
 1. Skąd Administrator pozyskuje Państwa dane?
Najczęściej dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy w imieniu osoby której dane dotyczą występuje inny podmiot (pracodawca, spółka lub inny podmiot prawa niebędący osobą fizyczną) Państwa dane możemy pozyskać od tych podmiotów.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W niniejszym rozdziale omówione są prawa osób, których dane dotyczą, co oznacza, że odnoszę się one wyłącznie do tych obszarów, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe. W pozostałych obszarach, w których Administrator nie przetwarza danych osobowych (np. informacje o dacie wejścia na stronie anonimowego użytkownika) niniejsze zasady nie mają zastosowania.
 2. Zgodnie z art. 15 i następne RODO przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  3. sprostowania lub aktualizacji danych osobowych (art. 16 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
 3. W niektórych przypadkach przysługuje Państwu również prawo do:
  1. żądania usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 RODO,
  2. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) – w przypadku gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w ustrukturyzowanym formacie w oparciu o umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); w takim przypadku Administrator może nie uwzględnić sprzeciwu, jeżeli uzna, że jego uzasadniony interes przeważa nad interesem wnoszącego sprzeciw lub zachodzą inne negatywne przesłanki uwzględnienia sprzeciwu, opisane w art. 21 ust. 1 RODO[13].
 4. Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. W celu skorzystania z praw, o których mowa w niniejszym rozdziale, należy skontaktować się z Administratorem na podane wyżej dane kontaktowe lub za pośrednictwem innych kanałów kontaktu, udostępnionych przez Administratora na Stronie.
 6. Administrator informuje, że realizacja praw o których mowa w niniejszym rozdziale, wymagać będzie Państwa weryfikacji. Oznacza to, że niewystarczające może być zwrócenie się w wiadomości e-mail lub komunikatorem do Administratora, podając samo imię i nazwisko lub numer umowy – Administrator w takim przypadku ma prawo i obowiązek ustalić Państwa tożsamość.
 7. Weryfikacja tożsamości:
  1. wymaga proaktywnego podejścia Administratora co oznacza, że zakres danych do weryfikacji uzależniony będzie każdorazowo jednostkowego przypadku. Inny będzie zakres danych do weryfikacji osoby, która prosi o kopie maila z zapytaniem o ofertę, inny zaś, gdy wieloletni klient zwraca się z nowego adresu e-mail z prośbą o przesłanie mu kopii wszystkich jego danych;
  2. wymaga współpracy po stronie osoby zwracającej się z żądaniem – brak współpracy może utrudnić a nawet uniemożliwić realizację żądania np. niepodane danych do weryfikacji tożsamości może skutkować odmową realizacji prawa,
  3. jest co do zasady nieodpłatne, chyba że żądania powtarzają się lub w sposób oczywisty nie są nakierowane na realizację praw, lecz na utrudnienie działalności Administratora.

[1] Rodzaj danych zmieniać się może w zależności od okoliczności konkretnego stosunku prawnego (umowy).

[2] również Potencjalnym Klientem

[3]

[4] Dla przykładu w przypadku umowy o roboty budowlane przedawnienie roszczeń związanych z rękojmią za wady obiektu

[5] Również Potencjalnych Klientów

[6] Każdorazowo gdy w Polityce mowa o plikach cookies mowa jest również o innych plikach o podobnych właściwościach jak pliki cookies jak np. pliki pixel lub podobne technologie śledzące

[7] https://transparencyreport.google.com/user-data/us-national-security

[8] https://transparencyreport.google.com/user-data/overview?hl=pl

[9] Understanding PII in Google’s contracts and policies – Analytics Help

[10]Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=en&ref_topic=3421433, Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri40732/mac, Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#Sygnalizowanie-witrynom,-aby-nie-%C5%9Bledzi%C5%82y-aktywno%C5%9Bci, Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature#firefox:win10:fx102,

[11] przykładowo wtyczka do Google Chrome blokująca pliko cookie Google Analitics Google Analytics Opt-out Add-on, dostępna tutaj https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en)

[12] Tryb incognito może nie być wystarczającą metodą do blokowania plików cookies lub podobnie działających mechanizmów, może stanowić uzupełnienie innych form ich blokowania

[13] Np. konieczność obrony lub dochodzenia roszczeń