Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy z wytwórcą dokonującym na Pani/Pana rzecz sprzedaży energii elektrycznej (dalej „Wytwórca”) i jednoczesnym świadczeniem przez Optimen Energy S.A. usług na rzecz Wytwórcy, obejmujących w szczególności wsparcie Wytwórcy w prawidłowym prowadzeniu rozliczeń pomiędzy Panią/Panem a Wytwórcą.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych na potrzeby świadczenia usług na rzecz Wytwórcy, jest Optimen Energy S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Bernarda Wapowskiego 2/2, 20 – 491 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950496, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9462714365, REGON: 521087986, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej „Administrator”).

Jak można się skontaktować z Administratorem?

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: +48 507 607 442;
 • pod adresem e-mail:biuro@optimen.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa.

W jakich celach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wykonywania umowy zawartej przez nas z Wytwórcą, sprzedającym na Pani/Pana rzecz energię elektryczną – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość wykonywania umów łączących nas z naszymi kontrahentami;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez nas z Wytwórcą lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne, księgowo – finansowe i podatkowe oraz prawne.

Czy Pani/Pana dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator korzysta z usług świadczonych przez wiarygodne i wyselekcjonowane podmioty, które mogą prowadzić działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tj. poza obszarem Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtenstein i Islandii), w tzw. państwie trzecim. Dotyczy to w szczególności podmiotów, które świadczą na naszą rzecz usługi IT. W takiej sytuacji przekazujemy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać w następujących okresach czasu – w zależności od celu:

 1. wykonywania umowy zawartej przez nas z Wytwórcą, sprzedającym na Pani/Pana rzecz energię elektryczną – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej przez nas z Wytwórcą, lub do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej przez Panią/Pana z Wytwórcą (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez nas z Wytwórcą lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 3. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – do momentu wygaśnięcia takich obowiązków.

Okres przechowywania danych w celach określonych w pkt 1) lub 2) może zostać skrócony w wyniku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Jaki są Pani/Pana prawa?

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw może się Pan/Pani z nami skontaktować – dane kontaktowe są podane wyżej.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Czy może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora?

Ponadto ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celów:

 1. wykonywania umowy zawartej przez nas z Wytwórcą, sprzedającym na Pani/Pana rzecz energię elektryczną;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zawartą przez nas z Wytwórcą lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu można skontaktować się z nami – dane kontaktowe są podane wyżej.

Jak pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe? Jakie kategorie Pani/Pana danych osobowych przetwarzamy?

Pani/Pana dane otrzymaliśmy i będziemy cyklicznie otrzymywać od Wytwórcy, z którym zawarła/zawarł Pani/Pan umowę sprzedaży energii elektrycznej. Zakres tych danych obejmuje Pani/Pana dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, firma przedsiębiorcy, nr punktu poboru energii) oraz dane pomiarowe, tj. dane o Pani/Pana zużyciu energii elektrycznej, rejestrowane przez urządzenia pomiarowe i gromadzone przez operatora systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest Pani/Pan przyłączona/przyłączony.